Home » Algemene voorwaarden Trainingen

 

2. Algemene voorwaarden Trainingen

Wake-up Company gevestigd te Bussum
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking luiden onze algemene voorwaarden als volgt:

Artikel 1: Algemene bepalingen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘programma’ verstaan alle door Wake-up Company te organiseren open trainingen, workshops, colleges, masterclasses,e.d.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met Wake-up Company gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma;
1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Wake-up Company is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma;
1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij Wake-up Company.
1.6 Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard door het vragen van offerte of informatie, het schriftelijk of telefonisch aanmelden van deelnemers aan een cursus, training, workshop, congres, conferentie of seminar, het sluiten van overeenkomsten of anderszins werkzaamheden door ons te laten verrichten, of met ons in onderhandeling te treden.
1.7 Overal waar deze voorwaarden wordt gesproken over training wordt daaronder tevens begrepen elke andere door ons georganiseerde en of uitgevoerde activiteit in welke vorm dan ook en hoe genaamd dan ook.
1.8 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.
2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling door u bij ons. Aanvaarding kan eveneens per telefax e-mail of internet geschieden.

Aanvaarding van een aanbieding brengt voor u met zich mee dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. Wij zullen vervolgens een orderbevestiging aan u verzenden, behoudens in geval van een situatie als bedoeld in artikel.
2.4. Het al dan niet door u hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat uw verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.
2.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.5 Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de u – uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.
2.6 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde onze eigendom en moeten deze op eerste verzoek aan ons worden teruggegeven. Zij mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven danwel ter inzage worden gegeven.
2.7 U machtigt ons bij deze uitdrukkelijk om, indien en voor zover wij dit binnen de grenzen van de door u gegeven opdracht nodig of wenselijk achten, werkzaamheden door derden voor uw rekening te doen verrichten alsmede rechten en verplichtingen welke voorvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW
3.2 Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.

Artikel 4 Facturering en betaling
4.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting. Tenzij anders overeengekomen, wordt direct na uw aanvaarding van onze aanbieding het gehele bedrag gefactureerd.
4.3 Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Wij zijn in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.
4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 112,50, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
4.5 Onverminderd het bovenstaande zijn wij in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op u rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.
4.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van u te verlangen. Indien u daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 4.5 en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

Artikel 5 Reclames
5.1 Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.
5.2 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 6: Verplichtingen onzerzijds
6.1. Wij zullen onze diensten naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Artikel 7: Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming)
7.1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.
7.2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:-werkstaking;-bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel;-elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig de plaats waar de cursus gegeven moet worden kunnen bereiken;-overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben; -tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers;-alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten laste van ons behoort te komen één en ander behoudens opzet/grove schuld onzerzijds.
7.3. Indien de seminarleider verhinderd is, dan zal in onderling overleg een nieuwe datum voor het te houden seminar vastgesteld worden.
7.4. Voor dat deel van de overeenkomst dat door ons is uitgevoerd zijn wij pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De organisatie en uitvoering van programma’s alsmede het opstellen van het lesmateriaal, geschieden naar beste vermogen van Wake-up Company. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus, workshop, seminar, training, congres, masterclass of conferentie verkondigd. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.
8.2 Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever, Wake-up Company aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).
8.3 Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer(s). Wake-up Company is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.
8.4 Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Wake-up Company dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Wake-up Company in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.
8.5 Ook voor eventuele gevolgschade zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk.
8.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Wake-up Company berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 9: Auteursrecht
9.1 Wij behouden ons het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, lesmateriaal en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden.
9.2 Wordt een in een offerte neergelegd aanbod door de wederpartij niet aanvaard dan zal deze de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen etc. binnen 14 dagen na datum der beslissing, franco aan ons retourneren.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Indien u:- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van uw eigendommen wordt gelegd;- (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;- uit kracht van de wet of overeenkomst op u rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;- een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van artikel 4.6 van deze Algemene voorwaarden;- overgaat tot staking of overdracht van uw bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf,
hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een of meerdere van deze omstandigheden het recht, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag verschuldigd door u uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons toekomende wettelijke rechten.
10.2 Indien wij ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kunt u de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11 Annulering algemeen
11.1 Annulering van een met ons gesloten overeenkomst is niet mogelijk, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen. In dat geval bent u naast eventuele annuleringskosten, steeds verschuldigd een bedrag ad euro 25,- ter zake administratiekosten.

Artikel 12: Verjaring
12.1 Elke vordering tegen ons gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moeten worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het beëindigen van het door ons verzorgde seminar. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen.

Artikel 13: Uitvoering overeenkomst
13.1 Wij zullen de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch wij behouden ons het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

Artikel 14: Deelnemersaantal
Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door ons gestelde minimum aantal ligt, zijn wij gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

Artikel 15: Bevoegde rechter
15.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Bussum.

Artikel 16: Toepasselijk recht
15.1 Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.

Deze algemene voorwaarden zijn op 22 februari 2016 onder nummer 30203446 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag

Share